ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА ПЛАТФОРМИТЕ

WWW.SEM-CENTRES.EU И WWW.VIRTUAL-SEM-CENTRE.EU  

 

I. Обща информация

 

1.Сайта / Сайтовете

 

Настоящите общи условия се прилагат за сайтовете https://www.sem-centres.eu („Образователната платформа“) и http://www.virtual-sem-centre.eu („Виртуалния център“), наричани заедно „Сайтовете“ или „Платформите“, а по отделно „Сайт“ или „Платформа“.

 

Платформите са разработени по поръчка на Национален Туристически Клъстер „Българският Пътеводител“, а Съдържанието, публикувано на тях – от съответен Партньор в рамките на Проект „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ (Cross-border Sustainable Employment Mix-Centres in the fields of information technologies, tourism and agriculture), с код 16.4.2.077, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020

 

2.Партньорите

 

Трансгранична асоциация E(quilibrum) околна среда/ (Cross Border Association E(quilibrum) Environment, сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно законите на Румъния, със седалище в гр. Крайова („C.B.A.E.E“),

Национален Туристически Клъстер „Българският Пътеводител “, сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно законите на България, със седалище в гр. София, („НТК“).

Регионален Агробизнес Център – Видин, сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно законите на България, със седалище в гр. Видин („РАБЦ-Видин“)

 

3.Контакт с нас

Ние се стремим към диалог и активно сътрудничество с нашите потребители. Ако имате коментари, предложения или забележки, моля да се свържете с нас на посочения по-долу имейл адрес:

Имейл адрес:             sem-centres@bg-guide.org

 

II. Приемане на Общите условия. Декларации на потребителите и посетителите

1.Приемане на Общите условия

С посещението на Сайт или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през Сайта, Вие („Потребителят“) давате изрично, неотменимо и безусловно съгласие с настоящите Общи условия за потребители и посетители на Сайтовете („Общите условия“), включително, но не само с:

•     Правилата за ползване на сайта,

•     Политиката за защита на личните данни и поверителност,

•     Политика за защита на авторски и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост. Лицензионно споразумение, Условия за ползване на съдържание

•     Правилата на Общността и др.

Ако не сте съгласни с някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия, както и с някоя от политиките, условията и правилата по-горе, моля преустановете незабавно използването на съответния Сайт и на всички функции и услуги, които се предлагат на него. В случай че не спазите това указание, не носим отговорност за каквито и да било претенции от Ваша страна, включително при възникнали евентуални вреди в тази връзка.

 

2.Декларации на потребителите и посетителите

С посещението на Сайт или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайтовете, от или през интернет страницата на Сайтовете, Вие декларирате изрично, неотменимо и безусловно, че:

•     сте на 14 или повече години, а в случай че нямате навършени 18 години, че ползването на Сайта е със съгласието на родител или настойник, който е запознат с характеристиките на Сайта и неговото съдържание;

•     сте се запознал/а и се съгласявате изрично с настоящите Общи условия, включително с Политиката за защита на личните данни и поверителност,

•     ще спазвате Правилата на Общността и Политиката за защита на авторските и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост и условията за публикуване и ползване на съдържание,

 

III. Потребители на Сайтовете. Профили

1.Използване на Сайтовете

Потребители на Сайтовете са всички физически и/или юридически лица, които посещават или попадат на някой от Сайтовете или негови микросайтове, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и използват по какъвто и да било начин продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от някой Сайтовете, от или през интернет страницата на Сайтовете.

 

2.Възрастови ограничения

Физическите лица, потребители на Сайтовете, могат да бъдат само лица, навършили 18 години. Сайтовете могат да бъде използвани и от лица, навършили най-малко 14 години, но само и единствено със знанието и със съгласието на техен родител или настойник, който се съгласява с настоящите Общи условия. Лица под 14-годишна възраст не могат да използват Сайтовете.

 

3.Регистрация и създаване на профили

За достъп до някои функции на Сайтовете трябва да създадете свой профил. При създаване на профила си трябва да предоставите вярна, точна и пълна информация за себе си. Потребителите нямат право да използват чужд профил без разрешение или да предостяват неистинска, невярна или неточна информация, както и да се представят за други лица.

 

Възможна е регистрацията в Сайта чрез профил от друга социална мрежа или подобен сайт, например Facebook, Google и т.н. В този случай правилата за създаване и използване на профил важат аналогично.

 

При регистрация в Сайта Потребителите избират потребителско име (User name) и парола (Password), попълват електронен адрес и други данни за себе си, като в допълнение имат възможност да посочат допълнителна информация за себе си, своите интереси, предпочитания и др. Подробности за личната информация, която следва да предоставите за регистрирането и ползването на Сайтовете, може да намерите в Политиката за защита на личните данни и поверителност

 

Потребителите на Сайтовете са задължени да посочват истинските си имена и действителна информация за себе си, както и актуалните си имейл адреси. В случай на промяна на имейл адрес или други контактни данни, за което не бъдем надлежно уведомени, всички съобщения, изпратени на посочения (имейл) адрес, ще се считат за надлежно получени от съответния Потребител.

 

С оглед запазване на сигурността и автентичността на Сайтовете, с използването на Сайт Потребителите се задължават:

 

•     да предоставят вярна, точна и истинска информация за себе си, като нямат право да посочват невярна, неточна или неистинска информация, нито пък да създават акаунт за някой друг освен себе си без разрешение;

•     да не използват потребителски имена, които са дискриминационнн, нецензурни, призовават към верска или расова ненавист или насилие или противоречат по друг начин на закона или добрите нрави;

•     да не използват потребителски имена или друга подобна идентификация, които не се тясно свързани с реалното име на Потребителя, за които нямат права и/или за които знаят или би трябвало да знаят, че изключително право да ги използват имат други лица, напр. съществуващи търговски марки, наименования на групи или други;

•     да не да създават повече от един личен акаунт;

•     в случай че акаунтът им бъде прекратен поради нарушения на настоящите Общи условия, да не създават друг без изричното разрешение на администратора;

•     да поддържат информацията за контакт вярна, точна и актуална;

•     да пазят в тайна своята парола или друг идентифициращ знак, както и да не споделят паролата си с никого, както и да не извършват каквито и да било други действия, които могат да застрашат сигурността и/или автентичността на техния профил. Имайте предвид, че ние никога не бихме попитали за вашата парола;

•     да не прехвърлят профила си на никого без предварително да получават писмено разрешение от администратор за това;

 

В случай че Потребител избере потребителско име или друга подобна идентификация за своя профил, която счетем за неуместна поради нарушение на правилата на настоящите Общи условия, си запазваме правото да го/я премахнем и/или възстановим тази, която считаме за правомерна и/или подходяща (например, когато собственик на търговска марка претендира за потребителско име, използвано от друг в противоречие на настоящите Общи условия).

 

Всеки Потребител носи пълна отговорност за дейността, която се извършва чрез неговия профил. В случай че забележите нарушение на сигурността или неразрешено използване на Вашия профил трябва незабавно да ни уведомите за това.

 

Ние не носим отговорност за загуби, причинени от всяко неоторизирано използване на Вашия профил. При виновно нарушение на правилата на настоящите Общи условия и нарушаване на правата или законните интереси на трети лица е възможно да носите отговорност за вреди или пропуснати ползи в резултат на това нарушение.

 

4.Видове потребители

 

Сайтовете позволяват ползването им от различни типове Потребители. По-долу са посочени накратко основните типове Потребители, които могат да използват Сайтовете в съответствие със своята регистрация и съответните функционалности и/или услуги.

 

a)   Индивидуални Потребители

 

Индивидуалните потребители създават своите профили в Сайта. Те имат възможност да качват съдържание, да комуникират помежду си посредством комуникационните канали, вкл. Виртуалните стаи, Инкубатора, форуми и др.

 

b)   Бизнес потребители

 

Физически или юридически лица, които желаят да публикуват обяви за работа, се могат да се регистрират като Работодатели или Бизнес потребители. Такива могат да бъдат както търговци по смисъла на Търговския закон – еднолични търговци или търговски дружества, и кооперации, така също и други физически или юридически лица. Бизнес потребители могат да публикуват обяви за работа и комуникират с други Потребители по предоставените от Сайта методи и канали при спазване на изискванията на Общите условия. Бизнес потребителите могат да публикуват съдържание и да ползват други функции на Сайта.

 

За регистрация на Сайта като Бизнес потребители търговските дружества посочват седалище и адрес на управление, ЕИК / номер по ДДС (когато е приложимо) и др., а останалите юридически лица –БУЛСТАТ номер и/или други идентифициращи данни. Юридическите лица се представляват от техните законни представители или надлежно упълномощени лица. 

 

По свое усмотрение можем да изискваме предоставянето на съответни документи удостоверяващи регистрацията и правния статус на Бизнес потребител, съответно представителната власт на представляващите го лица. 

 

Бизнес-потребителите са задължени да предоставят достоверна лична информация до администраторите на Сайтовете.

 

c)   Посетители

 

Посетителите използват Сайтовете и достъпните за тях услуги и информация, без да създават свой профил и да се регистрират като Индивидуални потребители. Поради спецификата на Сайтовете достъпът на Посетителите до определени функционалности, вкл. записване в обучителен курс, публикуване на коментари и др., е ограничен.

 

5.Политика за закриване на профила и премахване на съдържание

 

При определени обстоятелства можем да прекратим достъпа на Потребителя до Услугата и/или да закрием профила му/й, включително, но не само в следните случаи:

•     при злоупотреба с чужд профил или лични данни,

•     при посочване на неверни данни за регистрация в сайта,

•     при нарушаване на правилата на настоящите Общи условия,

•     при проповядване на омраза или дискриминация на расов, религиозен, етнически, полов, социален или друг признак,

•     качване на неподходящо съдържание,

•     нарушение на авторски или сродни права и/или друга интелектуална или индустриална собственост,

•     в други случаи, в които запазването на профила е несъвместимо с нашите ценности или законни интереси.

 

Ние си запазваме правото да решим дали съдържанието нарушава тези Общи условия и в частност Правилата на Общността. Ние можем по всяко време, без предизвестие и по свое усмотрение, да премахнем такова съдържание и / или да прекратим профила на Потребителя за качване на такъв материал в нарушение на настоящите Общи условия.

 

IV. Функции и услуги, предоставяни от Сайта

 

1.   Услуги и функционалности, предлагани от Сайта

Потребителите и Посетителите могат да се възползват от всички услуги, функции, системи и т.н. на Сайтовете, при условие че имат достъп до тях. Най-общо функциите и услугите, предлагани от Сайтовете могат да бъдат разделени, както следва:

 

 • Онлайн обучения

 

Основната услуга, предлагана на Сайтовете, е възможността за записване и провеждане на самостоятелно онлайн обучениене. Услугата е безплатна и е достъпна само за регистрирани Потребители. В тази секция Вие може да изберете един или повече от трите (засега) Модула – ИКТ, Селско стопанство и/или Туризъм и да започнете самостоятелна подготовка по предоставените образователни материали. След края на всяка тема е предвиден кратък тест, който ще провери усвоения материал. След приключване на избрания курс и успешното полагане на заключителен тест Системата генерира Сертификат за проведеното обучение, който е достъпен през потребителския профил.

 

 • Виртуални стаи

 

Секцията Виртуални стаи съдържа данни и информация в посочените области. В допълнение, тя позволява едновременното провеждане на онлайн обучение в реално време за повече от един Потребители. Изисква се вход в Системата през компютър, таблет или смартфон в точно определено време. Участниците могат да комуникират помежду си, да задават въпроси и да коментират учебния материал.

 

 • Трудова борса

 

Трудовата борса предоставя възможност на Бизнес потребителите (Работодатели) да публикуват обяви за работа, а на Индивидуалните потребители, търсещи работа – да качат своя автобиография и да кандидатстват за обявените позиции.

 

 • Инкубатор

 

Инкубаторът предоставя платформа за дискусии, обмяна на мнения и опит, предложения и съвети във връзка с подобряване на средата на труда в трансграничния регион. Достъп до него имат регистрирани Потребители.

 

 • Новини

 

В секция Новини предоставяме информация, която може да представлява интерес за Потребителите и Посетителите на Платформите.

 

За допълнителна информация можете да изпратите запитване на имейл адрес: sem-centres@bg-guide.org

 

Всички услуги, предоставяни от Платформите са безплатни. Партньорите не носят каквато и да било отговорност за надлежното функциониране на Платформите, за публикуваното на тях съдържание или за действия и бездействия на трети лица, вкл. Потребители.

 

V. Правила за публикуване на съдържание. Ограничения

 

a)   Правила за публикуване на съдържание

 

Всеки Потребител, с изключение на Посетителите, има право да публикува съдържание при спазване на изискванията на настоящите Общи условия и приложимото законодателство.

 

Ние имаме правото, но не и задължението, да следим съдържанието на Сайтовете и Микросайтовете по всяко време, включително всички чатове и форуми, в съответствие с настоящите Общи условия и всички оперативни правила, установени от нас, както и спазване изискванията на приложимото законодателство. Без да ограничава гореизложеното, ние имаме правото, но не и задължението, да премахнем всеки материал, който сметнем, че е в нарушение на Общите условия или приложимото законодателство или е по друг начин неподходящ.

 

b)   Ограничения за публикуване на съдържание

 

Потребителите се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че ние си запазваме правото си да откажем публикуване или да премахне от Сайта съдържание, за което е на мнение, че противоречи на приложимото законодателство, на добрите нрави, етични кодекси и/или други възгледи и принципи, поддържани от Партньорите.

 

Ние имаме право да откажем публикуването или да премахнем от Сайтовете обяви, реклами или друго информационно или рекламно съдържание, което не е съвместиммо с целите на Сайтовете.

 

В случаите по-горе Потребителите, съотв. Бизнес потребителите няма и няма да имат каквито и да било претенции или искове за вреди или пропуснати ползи.

 

Потребителите и Бизнес потребителите отговарят за всички вреди, претърпени от Партньорите, техни служители или контрагенти във връзка с публикуването на съдържание, което не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия, включително, но не само при искове от трети лица, съдебни, административни или административно-наказателни мерки и процедури и др.

 

1.Изменения на функции и/или Услуги

 

Ние имаме правото по всяко време да променяме или да преустановяваме какъвто и да е аспект или характеристика на Сайтовете. Освен това, по свое усмотрение можем да прекратим разпространяването на каквато и да е информация, да променим или елиминираме всеки метод на предаване на сигнала, както и да предприемаме всички и всякакви промени, изменения, допълнения, спирания, прекратявания и други действия със съдържанието, функционалностите, услугите и други характеристики на Сайтовете или част от тях.

 

VI. Правила на Общността

 

Ние правим всичко възможно да запази сигурността на Сайта, но за съжаление не можем да я гарантираме без Вашето съдействие. Ние се нуждаем от помощта на Потребителите, за да запазим Сайтовете надеждни и безопасни, като в тази връзка Потребителите са задължени да спазват следните Правила на Общността:

 

 • да не публикуват неоторизирани търговски съобщения (спам) в Сайта;

 • да не събират съдържание или информация като използват автоматизирани средства (като ботове, роботи, паяци, или скрепери и др.) без предварително разрешение от НТК;

 • да не участват в незаконен мултилевъл маркетинг, финансови пирамиди и др.;

 • да не качват вируси или друг зловреден код;

 • да не изискват информация за вход или достъп до чужди акаунти;

 • да не тормозят, сплашват или оказват психически или друг натиск върху друг Потребител;

 • да не публикуват съдържание, разкриващо или призоваващо към насилие, дискриминация, омраза, заплаха за живота и здравето на трети лица, с порнографски или вулгарен характер или което противоречи по друг начин на закона или добрите нрави;

 • да не публикуват информационно или рекламно съдържание, което противоречи на изискванията съгласно приложимото законодателство и настоящите Общи условия;

 • да не използват Сайта за каквато и да било незаконна или неправомерна дейност

 • да не предприемат нищо, с което биха могли да навредят на доброто функциониране или външния вид на Сайтовете, както и на имиджа, репутацията или на други права и законни интереси на Партньорите и другите Потребители на Сайта, особено Бизнес потребители;

 • да не улесняват или поощряват каквито и да било нарушения на Общите условия;

 • да спазват Общите условия и всички приложими закони;

 

Въпреки, че предлагаме правила за поведението на Потребителите, ние не контролираме техните действия и не сме отговорни за съдържанието или информацията, която Потребителите публикуват на Сайтовете. Ние не сме отговорни за каквото и да било обидно, неуместно, неприлично, незаконно или друго неподходящо съдържание или информация, на което може да попаднете на Сайтовете. Ние не сме отговорни за поведение, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител.

 

I. Поверителност, съхраняване на и достъп до информация

 

1.Публични комуникации

 

Потребителите се съгласяват изрично, че всички дискусии, коментари и / или други съобщения, публикувано съдържание или комуникация представляват публични комуникации. Ние нямаме контрол върху съдържанието, съобщенията или информацията, намираща се в Общността, и следователно, не носим каквато и да било отговорност по отношение на Общността, Потребителите и трети лица за всички последствия, произтичащи от участие на Потребителите в Общността, включително за евентуално неподходящо съдържание. Всяка комуникация, която Потребителят публикува в Сайт (независимо дали в чатове, дискусионни групи, табла за съобщения или по друг начин) се счита за неповерителна. Ако определени уеб страници в Сайтовете са поверителни, този факт ще бъде отбелязан върху тези страници.

 

2.Автоматични средства за събиране и обработване на данни

 

За целите на предоставяне и подобряване на нашите Услуги и обслужване, ние използваме или бихме могли да използваме следните автоматични средства за събиране на данни, наричани "Non-PII" или данни, които не са лични:

 

•     временни и постоянни „бисквитки” (cookies)

•     оторизирани от трети страни „бисквитки” (cookies)

•     уеб-отметки (web beacons)

•     IP адрес

•     вид на браузър

•     интернет доставчик (ISP)

•     уникален идентификационен номер на устройството, операционна система и географска ширина/дължина (за потребителите на нашите услуги чрез мобилни устройства)

•     други методи за събиране на данни.

Посочените данни може да се изискват за проследяване на поведението на Потребителите, за записване на посещенията и използването на Сайтовете или негови микросайтове.

 

3.Съхраняване на и достъп до информация

 

С посещението на Сайт или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Сайтовете Потребителите дават своето изрично и безусловно съгласие да съхраняваме информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя, включително, но не само чрез автоматичните средства за събиране и обработване на данни по т. 2 по-горе.

 

Всеки Потребител може изрично да откаже съхраняването или достъпа до информацията, като в този случай следва да отчита възможността да му бъде отказан достъп до Сайтовете. При въпроси относно съхраняваните в крайното устройство на Потребителя данни, не се колебайте да се свържете с нас на следния електронен адрес: sem-centres@bg-guide.org.

 

II. Политика за защита на авторски и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост. Условия за публикуване и ползване на съдържание. Лицензионно споразумение

 

Ние си поставяме като приоритет защитата на авторските и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост в съответствие с приложимото законодателство и етични норми.

 

1.   Интелектуална и индустриална собственост на Партньорите

 

Ние изграждаме, поддържаме и развиваме Сайтовете и техните микросайтове, като самостоятелно или чрез трети лица създаваме софтуерен код, дизайн, графично оформление, научни, аудио-визуални, фотографски, художествени произведения, публикува новини и друго информационно съдържание, създава бази-данни, извършва преводи на съдържание и др. Ние уреждаме правата върху посочените обекти със съответните автори или разработчици и сме собственик и на авторското право в избора, координацията, подредбата на съдържанието на Сайтовете, както и на съществуващата база-данни. Ние си запазваме правото да предприемем всякакви действия за защита на тези права от непозволени действия от страна на трети лица.

 

За всички трети лица, вкл. Потребители на Сайтовете, всичко, намиращo се на Сайт и на микросайтовете, се счита за изключителна интелектуална и/или индустриална собственост собственост на Партньорите и/или свързани с тях лица, освен ако изрично не е посочено друго или от обстоятелствата е видно, че върху тези обекти права имат други лица. Изключителната интелектуална и/или индустриална собственост собственост, защитена съгласно предходното изречение, включва както софтуерния код на Сайтовете и микросайтовете, така и дизайна, графичното оформление, всички научни, аудио-визуални, фотографски и други произведения, новини и друго информационно съдържание, бази-данни, преводи на съдържание, марки, лога, наименования, патенти, географски означения и указания и др. обекти на авторско право и сродните му права, както и друг вид интелектуална и/или индустриална собственост. Ние не сме задължени да указваме и маркираме дали определено съдържание е обект на авторски права или търговска марка, като при липса на индикация се счита, че съдържанието е обект на такива права.

 

Всяко копиране, използване, разпространение, предаване и препредаване, публикуване, свързване, deep linking, търговска експлоатация или друга промяна или използване на каквато и да било част Сайтаовете или някой от микросайтовете без наше изрично писмено съгласие е строго забранено. Потребителят не може да модифицира, публикува, предава, да участва в прехвърляне или продажба, създаване на производни произведения или по някакъв начин да използва всяка част от съдържанието или части от него.

 

В случаите, изрично посочени в Закона за авторското право и сродните му права („ЗАПСП“) Потребителят може да тегли, копира, принтира и ползва по друг начин материали и съдържание от Сайтовете за лична употреба. Ако е разрешено копирането, разпространението или публикуването на материали с авторски права, не трябва да се нанасят каквито и да било промени в текста или другото съдържание и задължително се посочва Сайтовете като източник и Партньорите като правоносители. Потребителят признава/потвърждава/приема, че той / тя / не придобиват никакви права на собственост чрез изтеглянето на материали с авторски права.

 

Всяко нарушение на тази политика може да доведе до нарушения, обвързани с авторско право, търговска марка или друго нарушаване на интелектуалната или индустриалната собственост, което ще бъде преследвано с всички законови средства и може да доведе до неблагоприятни правни последици за всеки нарушител, бил той Потребител или трето лице.

 

Търговските марки в Сайтовете, притежавани или управлявани във връзка със Сайтовете са собственост на Партньорите, освен когато имаме право да ги използва на друго правно основание.

 

1.Интелектуална и индустриална собственост на Потребители и трети лица

     

Освен използваното авторско съдържание Сайтовете дават възможност на Потребителите да публикуват (ъплоудват) съдържание, включително коментари. В този случай Сайтовете действат като платформа за съдържание, предоставено от трети страни и Потребители, без да е носител на авторски или сродни права, освен ако това не е указано изрично.

 

Всички търговски марки, географски означения, произведения, вкл. песни, лога и др., които са публикувани от Потребители на Сайтовете или микросайтове, се считат за изключителна собственост на публикувалите ги лица, освен ако изрично не е посочено друго или от обстоятелствата е видно, че върху тези обекти права имат други лица.

.

Сайтовете може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни, поддържани от други доставчици на съдържание. Тези връзки са предоставени единствено за ваше удобство и ние  не поемаме ангажименти по отношение на съдържанието или точността на тези материали.

 

2.Публикуване на съдържание от Потребители

 

Потребителите нямат право да публикуват материали, защитени от авторско право или сродните му права, търговска марка или друго право на интелектуална и/или индустриална собственост без изричното разрешение на съответния правоносител или без подобно публикуване да е разрешено от действащото законодателство. В случай че публикуват чуждо съдържание в съответствие с приложимото законодателство Потребителите изрично посочват съответния/те автор/и или друг/и правоносител/и.

 

Потребителят носи цялата отговорност при злоупотреба с или нарушение на авторско право или сродните му права, търговска марка или друго право на интелектуална и/или индустриална собственост като понася всички неблагоприятни последици от подобна злоупотреба или нарушение съгласно приложимото законодателство.

 

3.Предоставяне на права. Лицензионно споразумение

 

a)   Предоставяне на неизключителни права

 

Доколкото Потребителят е носител на авторско или сродно право или на друг вид право на интелектална или индустриална собственост върху определено публикувано на Сайта съдържание, включително, но не само снимки, видео клипове, статии, музикални произведения, и други обекти, чрез публикуването им на Сайта, Потребителят ни предоставя неизключително, безвъзмездно, вечно и неотменимо правото да използваме, възпроизвеждаме, изменяме, адаптираме, модифицираме, публикуваме, редактираме, превеждаме, разпространяваме, представяме или използваме по друг начин това съдържание или обект самостоятелно или като част от други произведения под всякаква форма, чрез всякакви медии или технологии, без териториални или времеви ограничения, както и да преотстъпваме тези права на други лицензополучатели.

 

b)   Предоставяне на неизключителни права на други Потребители

 

С публикуването на каквото и да било съдържание на Сайтовете Потребителят предоставя на всеки друг Потребител право за достъп, преглед или възпроизвеждане на материали за лична употреба на това съдържание.

 

Потребителите, които разглеждат, четат или слушат онлайн или ползват по друг начин снимки, текст, звук и друго съдържание от Сайта, се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно да използват това съдържание само и единствено с некомерсиална цел. Потребителите нямат право да използват за търговски или друг вид комерсиални цели каквото и да било съдържание, публикувано от други Потребители без предварително получаване на тяхното изрично писмено съгласие. Индивидуални или Бизнес-потребители, Посетители или трети лiца нямат право да свалят, записват, съхраняват или използват по какъвто и да било начин текстове, снимки и др. произведения, публикувани на Сайтовете без предварителното изрично писмено съгласие на съответния правоносител.

 

4.Предявяване на претенции за нарушаване на авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост

 

Ако Потребител или трето лице е на мнение, че публикуването на Сайтовете или на микросайт съдържание нарушава негови авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, то следва да се обърне за съдействие към нас, като ни предостави следните документи и информация:

 

•     идентифициране и локализиране на точното местоположение (линк) на Сайта или микросайта, където е публикувано съдържанието, за която твърдите, че е нарушено Ваше авторско или сродно право,

•     писмена декларация, че публикуването на Сайта или на микросайт съдържание нарушава негови авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, както и описание на точното нарушение или злоупотреба,

•     писмени или други доказателства в подкрепа на Вашето твърдение,

•     нотариално заверена декларация, че горепосочената информация е вярна и че вие сте титулярът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на титулярът на авторските права,

•     декларация, че ще покриете всички разходи и евентуални обезщетения, в случай че се установи, че не е налице твърдяното нарушение,  

•     Вашето име и информация за контакт, като телефонен номер или пощенски адрес,

 

Всички тези документи трябва да бъдат адресирани и изпратени на посочените по-горе адреси за кореспонденция. В подходящ срок след получаване на съответните документи ние ще извършим проверка и в зависимост от нейния изход предприема съответни мерки, като:

•     приемем направената претенция и преустановява публикуването на съответното съдържание на Сайта или

•     отхвърлим Претенцията.

 

Потребителите и третите лица се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че тъй като не притежаваме каквато и да било юрисдикция или властнически правомощия, проверката по предходното изречение е само и единствено за вътрешни цели и с оглед своевремено предотвратяване на евентуални нарушения на авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост. Ние не носим каквато и да било отговорност за резултата от проверката, независимо дали този резултат отговаря на обективната истина.

 

Ако въпреки нашия стремеж да публикуваме само и единствено авторско съдържание, Партньорите или техни служители или контрагенти са публикували или допуснали публикуването на Сайтовете на текст или друго съдържание, които  нарушават пряко или непряко съществуващи авторски или сродни права или други права на интелектуална собственост, то потърпевшите се съгласяват изрично, че подобно нарушение не е умишлено и ние не носим отговорност за нарушението. При установяване на подобно нарушение, включително по сигнал на заинтересованото лице, ние ще изтрием въпросното съдържание от Сайта. Всякакви искове или претенции за обезщетение вследствие на подобно нарушение са изключени.

 

В случай на установено от нас нарушение на авторско право или сродните му права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост от Потребител на Сайтовете съответният Потребител носи пълна лична отговорност съгласно приложимото законодателство. В този случай ние имаме право да уведоми съответните органи, с компетенции в защитата на подобни права.

 

Всеки Потребител, за когото се установи, че е нарушил авторско право или сродните му права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост е длъжен да обезщети Партньорите, както и техни управители, директори, служители, агенти или партньори за всички претърпени от последните вреди, вкл. пропуснати ползи, в резултат от подобно нарушение. Ние си запазваме правото да прекратим ползването на Сайтовете от всеки Потребител, който нарушава или за когото възникнат основателни съмнения, че нарушава авторски или сродни права или друга интелектуална и индустриална собственост на трети лица.

 

III. Отговорност

 

1.Генерална клауза

 

Потребителят се съгласява изрично, неотменимо и безусловно, че използването на Сайтoвете и микросайтове е на собствен риск. Партньорите, техни служители, агенти, търговци, доставчици или който и да е, не могат да гарантират, че Сайтовете винаги ще бъдат безопасни, сигурни, в изправност и няма да имат грешки, нито пък поемат гаранция, че Сайтовете ще функционират винаги без прекъсвания, забавяне или несъвършенства, както и относно резултатите от използването на Сайтовете или всеки микросайт, нито пък точността, надеждността или съдържанието на всяка информация, функционалсност, Услуга или др., предоставяни от или чрез Сайтовете или микросайтове.

 

Достъпът до Сайтовете и микросайтовете се предоставят "каквито са" и "каквито се предлагат". Партньорите и в частност НТК не отговарят за каквито и да е претеции, изрични или преполагаеми, във връзка с работата на Сайтовете и възможностите за тяхното ползване, като цяло или за някаква конкретна цел.

 

2.Отговорност за функционирането на Сайтовете

 

Потребителите приемат и признават, че въпреки че Интернет е сигурна среда, понякога има прекъсвания в предлаганите услуги или функционалности, които са извън контрола на Партньорите. Партньорите не носят отговорност за данни, изгубени при предаване на информация в Интернет, както и за други вреди, породени от причини извън нашия контрол. Въпреки че ключова цел на Партньорите е да направим Сайтовете достъпни 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, те могат да бъдат недостъпни за определен период от време по някаква причина, включително, но не само поради срив в системата, хакерски атаки, рутинна поддръжка и други. Вие разбирате и се съгласявате, че поради различни обстоятелства достъпът до Сайтовете може да бъде прекъснат, временно спрян или прекратен.

 

3.Отговорност за съдържание, публикувано от Потребител или трето лице

 

Партньорите нямат редакторски контрол върху дистрибутирано съдържание така, както обществените библиотеки, книжарниците или павилионите за вестници не са отговорни за съдържанието на притежаваните от тях печатни издания. Ние не сме длъжни да извършваме наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на Услугите или функционалностите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Партньорите не носят отговорност за информацията, коментарите, съдържанието, включително но не само снимки, видео, текст, музика, графика и др., публикувани от Потребители или трети лица в Сайтовете.

 

Потребителите носят цялата отговорност за публикуваните от тях съдържания, съобщения или информация, както и извършваните от тях действия, включително, но не само злоупотреба с чужди лични данни, нарушения на авторското право и сродните му права, както и други нарушения на права на интелектуална и/или индустриална собственост, извършване на престъпления и др.

В случай че някой от Сайтовете претърпи каквито и да било вреди вследствие на нарушение на Общите условия, приложимото законодателство или друга регулация от страна на Потребител и/или трето лице, нарушителят се задължава да обезщети Партньорите за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи вследствие на посоченото неизпълнение. 

 

4.Отговорност при встъпване в договорни отношения с друг Потребител на Сайтовете

 

Потребителят разбира и приема, че той/тя е този, който взаимодейства с (потенциални) работодатели и други (Бизнес) потребители на Сайтовете или микросайтовете, съответно евентуални договорни или преддоговорни отношения възникват директно между Потребителя и съответния (Бизнес) потребител. В този смисъл Партньорите предоставят само и единствено платформа, улесняваща комуникацията между страните, но не участва в и не влияе по какъвто и да било начин върху техните отношения. Партньорите не гарантират каквото и да било обстоятелство, свързано с правния статус на други Потребители / Бизнес потребителя, тяхната надеждност и коректност, платежоспособност или други обстоятелства от значение за встъпване в договорни отношения.

 

Потребителите, вкл. Бизнес потребителите, освобождават Партньорите от всякаква отговорност, свързана със сделка чрез Сайтовете, вкл. за всяко действие или бездействие на Потребител или Бизнес потребител, включително и неспазване от тяхна страна на приложимо право, настоящите Общи условия и / или условията на Сайтовете.

 

Потребителите се съгласяват да защитават и обезщетяват Партньорите, техните партньори и съответните директори, служители и агенти от и срещу всички искове, съдебни или административни процедури, произтичащи от или свързани с ползването от тяхна страна на Сайтовете или негови микросайтове. Обезщетението по предходното изречение обхваща включително, но не само всички и всякакви загуби, разходи и вреди (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски), както и пропуснати ползи.

 

5.Обхват на отговорността

 

Партньорите не носят каквато и да било отговорност спрямо Потребители или трети лица за всякакви пропуснати ползи или други косвени последващи, специални, непреки или случайни вреди, причинени от или във връзка с ползването на Сайтовете или микросайтове, дори ако подобни вреди са могли да бъдат предвидени предварително. Нашата обща отговорност, произтичаща на ползването на Сайтовете или микросайтове няма да надвишава BGN 100 (сто лева). В случай че приложимото законодателство съдържа забрана за ограничение или изключване на отговорността, то отговорността на Партньорите ще бъде ограничена до пълната степен, разрешена от приложимото право.

 

IV. Допълнителни разпоредби

 

1.Влизане в сила

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на Сайтовете.

 

2.Номерация

 

Настоящите Общи условия са организирани в следните сектори:

•     Раздели – от I до XI, номерирани с римски цифри,

•     Точки към съответен раздел, номерирани с арабски цифри,

•     Букви към съответна точка, обозначени с латински букви,

•     Булети или тирета.

 

Някои от разделите (понякога наречени Политики или друго сходно наименование) имат относителна самостоятелност. С оглед по-добра прегледност Потребителите могат да бъдат препращани към съответен раздел от Общите условия, обособен в самостоятелен документ. Независимо от това този раздел остава част от Общите условия, които следва да се прилагат и тълкуват в цялост.

 

За всеки нов раздел номерацията на точките и буквите започва отначало. При препращане се посочва съответния раздел, точка, буква или булет/тире, а когато препратката е в рамките на един сектор (раздел, точка или буква) се счита че препратката е към съответната точка, буква, булет/тире в този сектор.

 

3.Правна сила на заглавията

 

Заглавията на секторите са единствено с оглед по-голяма прегледност и следва да се считат за индикативни. 

 

4.Промяна, изменения и допълнения

 

Ние можем по свое усмотрение да преразглеждаме и да променяме, изменяме или допълваме тези Общи условия по всяко време. Ползвайки Сайтовете, функциите и услугите, предоставяни от тях, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези изменения или допълнения на Общите условия.

 

Всички изменения и допълнения на Общите условия влизат в сила в подходящ срок след публикуването им на Сайтовете. Ние няма да Ви уведомяваме за промени в Общите условия, като Ваш ангажимент е да следите за такива. Всяко използване на Сайтовете от Потребител след публикуването на промените ще се счита за приемане на тези промени от страна на този Потребител.

 

5.   Евентуална недействителност

 

В случай че някоя разпоредба на настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна или нищожна, това не води до недействителност или нищожност на целите Общи условия. В този случай Потребителите се съгласяват да заместят недействителната разпоредба с действителна такава, която отговаря най-точно на целта на Сайтовете предвид предоставяните услуги. 

 

6.   Приложимо право

 

Отношенията във връка с ползването на Сайтовете, вкл. относно защитата на личните данни, защита на авторското право и сродните му права, защита на потребителите и др. специални области, се уреждат по действащото българско право, с изключение на неговите стълкновителните норми.

 

7.   Спорове и подсъдност

 

Всички спорове между Страните, възникнали във връзка с ползването на Сайта и микросайтовете и неговите Услуги и функционалности, с нарушаване на сигурността на личните данни, нарушения на авторско или сродно право, интелктуална или индустриална собственост, влизането в сила, действието и изпълнението на настоящите Общи условия и други въпроси ще се решават в дух на добра воля, а в случай, че това се окаже невъзможно, споровете ще бъдат отнасяни за разрешаванe пред компетентния съд в гр. София.

 

8.   Езикови версии

 

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на български език. За да получите достъп до езикова версия на Общите условия на друг език, моля изберете съответната езикова версия на Сайта или изберете някоя от връзките по-долу:

 

•     English version

 

В случай че Общите условия не са достъпни на Вашия език, за меродавна се счита българската версия. В случай на противоречие между различните езикови версии приоритет има българският текст.

 

9.   Дефиниции

Доколкото не е посочено друго, понятията, използвани в настоящите Общи условия, ще имат значението, описано по-долу: 

 

a)   Сайтoвете/Платформите

Сайтoвете/Платформите са интернет страниците https://www.sem-centres.eu  и http://www.virtual-sem-centre.eu, както и всички микросайтове, персонални или групови страници, форуми, микроблогове или други компоненти, технологично, функционално и съдържателно свързани с нея.

 

b)   Партньорите

Трансгранична асоциация E(quilibrum) околна среда, гр. Крайова, Румъния

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, гр. София, България

Регионален агробизнес център – Видин, гр. Видин, България

 

За избягване на излишни повторения в настоящите Общи условия като синоним на организациите по-горе се използва още „ние“, „нас“, Партньорите и т.н. В зависимост от контекста всяко от тези означения може да обхваща както съответните юридически лица, така и негов собственик или съдружник, управител/и, служител, агент или друго свързано лице, с което Партньорите се намират в пряка икономическа или юридическа свързаност и чиито права и интереси са от значение за или могат да бъдат засегнати от дейността на Партньорите. 

 

c)   Потребител

Потребител е всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго обединение, например Група, което е регистрирано в Сайта или ползва целенасочено или не, всички или част от функционалностите на Сайтовете или негови Микросайтове.

 

d)   Услуга

Услуга е всяка платена или безплатна функционалност, метод за комуникация, интеракция или друга активност, достъпна на Сайтовете, която може да бъде ползвана от Потребител, вкл. посетител на Сайтовете.

 

e)   Съдържание

Под Съдържание в настоящите Общи условия се има предвид всяка публикация от Партньор, вкл. негов подизпълнител, служител и т.н., Потребител или трети лица на Сайтовете, включително, но не само текст, информация, новини, постове, статуси, заглавия, Обяви, снимки, изображения, видео клипове, звукове, други произведения, търговски марки, лога, лична информация, мета данни и др. 

 

f)   Бисквитки

"Бисквитки" (Cookies) са текстови файлове, които са записани на твърдия диск (временно или за постоянно) на Вашия компютър. Те се използват за идентифициране, проследяване на сесията и поддържане на специфична информация за Потребителите на Сайтовете, като например предпочитанията им или съдържанието на тяхната електронна потребителска количка. Тези (Cookie) файлове могат да бъдат поставени на компютъра Ви от трети лица, които са наши доверени рекламни агенции, за целите, посочени в тези Общи условия. Данните, събирани чрез тези файлове са напълно анонимни. Ако желаете, можете да изтриете всички „бисквитки”, които вече са на твърдия диск на компютъра, като извършите търсене на файлове съдържащи "cookie" в тяхното име, и ги изтриете. Също така, в бъдеще можете да промените опциите на вашия браузър така, че да блокира “бисквитките”. Моля, имайте предвид, че блокирайки, е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на нашия уеб сайт. За повече информация (ползване и блокиране) на „бисквитки”, моля, посетете: allaboutcookies.org.

 

g)   Уеб отметки

Уеб отметките (Web beacon) се състоят от малки поредици от софтуерен код, представляващи графично изображение на заявката на уеб страница или имейл. Този графичен символ може да бъде видим или невидим и често се слива с фона на уеб страницата или електронната поща. Уеб отметките (Web beacons) могат да се използват за различни цели, в това число отчитане на трафика на Сайтовете, преброяване на единичните посетители, рекламни одити и доклади, и персонализация . Уеб отметките, използвани от нас, се събират само анонимни данни.

____________________________________________________________________________

Настоящите Общи условия влизат в сила от 1 септември 2018 г.  и се прилагат в отношенията между Партньорите и Потребителите и/или посетителите на Сайтовете. С посещението на Сайт или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Сайта, Вие („Потребителят“) давате изрично, неотменимо и безусловно съгласие с настоящите Общи условия за потребители и посетители. За всякакви въпроси или коментари, свързани с прилагането на Общите условия, не се колебайте да се свържете с нас на адрес sem-centres@bg-guide.org.


@Tags: общи условия