Решения на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България

На 22-ри март 2018 г. членовете на Комитета за Наблюдение одобриха важни решения за изпълнението на Програмата Interreg V-A Румъния – България, в рамките на десетото заседание, което се състоя във Велико Търново, България.

По време на заседанието беше одобрен списък с 85 проекта (списъкът е достъпен тук), от които 14 проекта по Приоритетна ос 1 - Добре свързан регион, които ще са съсредоточени върху насърчаването на устойчиви транспортни системи и премахването на задръстванията в големите инфраструктурни мрежи, 55 проекта по Приоритетна ос 2 - Зелен регион, които целят опазването, популяризирането и устойчивото развитие на културното и природното наследство в румънско-българската трансгранична зона и 16 проекта по приоритетна ос 3 - Безопасен регион, които ще насърчават адаптирането към изменението на климата и подобряване на съвместното управление на превенцията на риска в трансграничния регион.
Също така беше одобрена и Стратегията за Комуникация, както и Плана за Комуникация за 2018 на Програмата Interreg V-A Румъния-България.