Туризъм

Туризъм

Ръководство за обучение в областта на туризма

 

1.ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТУРИЗЪМ

Учебното съдържание включва материали, с овладяването на които се цели усвояване на система от научни знания за основите на туризма като база и въведение в различни специализирани модули от областта на туризма и свободното време.

Чрез учебното съдържание се усвояват знания за развитието на туризма, състояние и тенденции в международния туризъм; за спецификата на свободното време и туризма;  факторите и ресурсите, които влияят за развитието на туризма; за значението на туризма; за ползата от маркетинговите проучвания, рекламата и мениджмънта; управлени на хотелиерството и ресторантьорството, управление на пътуванията и туризма, събитиен туризъм, туроператорска и агентска дейност, управление на атракциите и устойчиво развитие в туризма.

Материалите съдържат теоретични и практически части, целево разработени да бъдат лесни за усвояване и разбиране от непрофесионалистите от сферата на туризма.

Учебното съдържание в учебната програма е разпределено в 9 тематично обособени модула. Структурата на всеки модул включва определен набор от подтеми, в т.ч. ключови думи, библиография, допълнителни (дискусионни) въпроси, допълнителни материали с примери, казуси и добри практики от Интернет.

Обучението се провежда чрез предоставяне на теоретични учебни материали за нови знания. За активното участие на обучаемите по теми се включват елементи на дискусия, добри практики, решаване на казуси с практическа насоченост.

Учебните материали в областта на туризма са предназначени за онлайн и офлайн/присъствена форма на обучение.

 

2. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е разпределено в девет тематично обособени модула както следва:

 1. Основи на туризма

 2. Международен туризъм

 3. Управление на хотелиерството и ресторантьорството

 4. Управление на пътуванията и туризма

 5. Маркетинг на свободното време и туризма 

 6. Управление на събития

 7. Туроператорска дейност

 8. Управление на атракции

 9. Отговорен и устойчив туризъм

Съдържанието на всяка тема е представено в обем от 15-20 страници, формат А4. В увода се изясняват актуалността на обучителния курс, неговата цел и задачи, методите на представяне на материалите. Към всяка тема, се включват:

 • кратко въведение с целите на темата и знанията, които ще бъдат придобити след усвояване на материала;

 • илюстративни материали като фигури, снимки, таблици и текстови карета;

 • списък с използваните източници;

 • ключови думи;

 • където е подходящо, ще бъде предоставян допълнителен текст (може в текстово каре)

 • където е подходящо, ще бъдат представени добри практики ( може в текстово каре).

Специално обособени са секциите с:  

 • Библиография

 • Допълнителни въпроси (дискусионни)

 • Допълнителни материали

Материалът съдържа списък с използваните съкращения, списък с таблиците, списък с фигурите, списък на каретата с текст, списък на снимките. Използвани са актуални статистически данни, актуална литература и библиографска справка на използваните литературни и интернет източници.

 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението (онлайн или офлайн), обучаемите и преминали курса на обучение трябва да знаят:

 • основните понятия и термините  в туризма;

 • развитието на международния туризъм;

 • състоянието, тенденции и переспективите в съвременния туризъм;

 • факторите и ресурсите за развитието на туризма;

 • основните понятия от свободното време, туризма и рекреацията;

 • началните теоретични моменти в маркетинга и управлението на свободното време и туризма;

 • принципите на устойчивото развитие в туризма

 • специфика на туристическите атракции

 • специфика и основи на управлението на събития

 • основи на туроператорската и агентска дейност

 • принципни постановки в управлението на дестинацията

да могат:

 • да боравят със специфичната терминология в областта на туризма;

 • да познават спецификата на различните туристическите ресурси ;

 • да прилагат познанията за развитие на собствен бизнес;

 • да прилагат принципите на устойчиво развитие; 

 

4. ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА

Оценяването и проверката на придобитите знания ще става чрез тестови въпроси за самопроверка и самооценка на усвоявания материал.

Разработена е банка от въпроси, обхващаща целия материал, разпределена по всяка тема. Тестовата банка е разработена на принципа на закрити въпроси с 4 възможни отговора и възможен само един верен отговор. 

 

5. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Проф. д. г. н. Мария Воденска

Проф. д. ик. н. Соня Милева