Отговорен и устойчив туризъм

Отговорен и устойчив туризъм

В тази тема ще бъдат разгледани концепциите за устойчив и отговорен туризъм, както и понятието корпоративна социална отговорност. Необходимостта от тяхната поява и значението им ще бъде илюстрирана с помощта на анализа на различните влияния на туризма и по-специално, на негативните такива. Ще бъде анализирано историческото развитие на тези концепции, органите и организациите, ангажирани с тях, както и основните принципи и показатели за тяхното практическо приложение. Ще бъдат дадени примери за добри практики в страната и чужбина.

Запиши се