Развитие на "Зелени пазари"

Развитие на

Преходът към зелена икономика и необходимостта от зелен растеж са актуални за нашето съвремие, поради силно нарасналата намеса на индустриалните отношения в посока нарушаване на екологичното равновесие. В последните десет години стремежът към екологично и щадящо природата развитие, обобщено с термина „зелена икономика“ стана предмет на широка обществена дискусия.

Темата ще бъде разгледана в контекста на националните и европейски стратегически документи, поставящи цели и пириоритети за развитието на „зелената икономика и растеж“, постигането на които води до развитието на „зелени пазари“ в национален и европейски мащаб.

Запиши се