Отглеждане на домашни животни по европейски стандарти

Отглеждане на домашни животни по европейски стандарти

Стандартите представляват доброволни писмени споразумения, които установяват важни критерии за продукти, услуги и процеси. За да бъде един стандарт европейски, той трябва да е одобрен от една от организациите по европейски стандарти:

Развъждането на говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни заема стратегическо място от икономическа и социална гледна точка в селското стопанство на ЕС. Тази селскостопанска дейност, която допринася за продоволствената сигурност на Съюза е източник на доходи за селскостопанските производители. Развъждането на тези видове животни се подпомага най-добре чрез насърчаване на използването на чистопородни разплодни животни или на хибридни разплодни свине с регистрирано високо генетично качество.

Запиши се