Основи на туризма

Основи на туризма

В тази тема ще се разгледа понятието туризъм. Ще бъде разкрито неговото значение за здравето на хората, икономиката, политиката, културата, природата. Ще бъдат разгледани основните видове туризъм – международен и вътрешен, сезонен и др. Ще бъдат анализирани факторите, които пораждат туристическите движения, както и основните елементи, необходими за развитието на туризма – ресурси, материално-техническа база и инфраструктура, кадри, транспорт. Разкрити ще бъдат основните характеристики на туризма и тенденциите в туристическото развитие като цяло. Анализирани ще бъдат връзките на туризма с промишлеността и селското стопанство. Ще бъдат изяснени понятията туристическо търсене и туристическо предлагане.

Запиши се